Spring naar de inhoud

Organisatie

Over de school

Obs De Westhoek is een kleine dorpsschool in 2e Exloërmond. In ons gebouw hebben wij een centrale hal, vijf lokalen, een lerarenkamer en een ruimte waar de kinderopvang gebruik van kan maken. De kleuters hebben een eigen entree, hal en speellokaal. De centrale hal wordt door leerlingen ook gebruikt voor het zelfstandig werken. We hebben een schoolbibliotheek, de boeken staan in de hal.

Naast de ruim 45 leerlingen, zijn vijf leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en leren. Goede contacten tussen school en thuis zijn hierin een voorwaarde. Wij streven naar eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen in een gestructureerde en veilige omgeving. We trachten ons aanbod zoveel mogelijk uitdagend en succesvol aan te bieden. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Ons motto:

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!

Onze missie

Vanuit onze openbare identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De leerlingen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook eigenaarschap op leren en ze ontwikkelen hun creatieve talenten. In onze school bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst, mede door ons aanbod van digitale geletterdheid. Onze leerkrachten worden hierbij ondersteund door Basicly.

Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als een taak kinderen op te voeden tot o.a. democratische, participerende en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Wij hechten waarde aan een goede relatie tussen school en thuis. Daarbij kan aandacht voor burgerschap en integratie voor meer betrokkenheid van school, leerlingen en ouders zorgen. We hebben omgangsafspraken gemaakt over hoe we op het plein spelen en wat er in en buiten de klas is toegestaan. We besteden volop aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en richten ons op het versterken van de sociale veiligheid en het groepsproces binnen alle groepen. We zetten in op positieve groepsvorming en we stimuleren de sociale vaardigheden. Wij hanteren een veiligheidsprotocol.

Pedagogisch klimaat

We streven ernaar om een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit doen we met behulp van duidelijke regels voor leerlingen en leerkrachten. We stimuleren leerlingen om met elkaar samen te spelen en te werken op basis van wederzijds respect. Kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen. Leerlingen vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten.  Om een veilige omgeving voor iedere leerling te bewerkstelligen besteden we ruim aandacht aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Samengevat staan wij voor:

 • Respect voor elkaar, elkaar positief benaderen, iedereen is oké.
 • Een veilige, rustige en gestructureerde leeromgeving.
 • Goed onderwijs door effectieve directe instructie en modellen.
 • Groei van ieder individueel kind op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied.
 • Gedifferentieerde verwerking voor iedere leerling.
 • Groei in eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen op leren.
 • Wij bieden richting, ruimte en ruggensteun.
 • Wereldwijs op het platteland door te werken aan digitale geletterdheid.
 • Een goed pedagogisch en didactisch klimaat.
 • Professionele houding van leerkrachten en team
 • Leerkrachten die kinderen motiveren en positief benaderen
 • Leerkrachten hanteren normen, waarden, regels en routines en dragen deze over aan de leerlingen
 • Doorgaande ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten
 • Een team dat samenwerkt en reflecteert op eigen handelen en resultaten

 

samen uniek