Middels lessen sociaal emotionele ontwikkeling werken we aan het versterken van de sociale veiligheid op school. We zetten in op positieve groepsvorming en we stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We benaderen onze leerlingen positief en accepteren leerlingen zoals ze zijn. Iedereen is oké! We hebben oog voor de sociaal emotionele behoeften van onze leerlingen en spelen daar zo veel en zo goed mogelijk op in. We bieden rust, structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid in onze waarden, normen, regels en structuren. Daarmee verbeteren we de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op onze school. De groep vinden we belangrijk, leerkrachten besteden tijd en aandacht aan groepsvorming binnen alle groepen. We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Ons motto luidt dan ook: ‘Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs.’ We gebruiken Groepsgeluk in combinatie met sociaal emotionele thema’s en nieuwsbrieven voor de lessen sociaal emotionele vorming.

We monitoren de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met Zien! Met WMK-PO vragenlijsten kijken we naar de veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen.  Hiermee voldoen we aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school.

Met het aanbod sociaal emotionele ontwikkeling beogen we:

  • Continu verbetering op school- en leerklimaat;
  • Het verhogen van leeropbrengsten en verbeteren van leerprestaties;
  • Het verhogen van het welbevinden van de leerlingen;
  • Preventief tegengaan van pesten en het oplossen daarvan;
  • Plezier met elkaar en op school;
  • Dat leerkrachten vaardigheden aanleren om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen;

Onze centrale schoolregels:

1.    Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.

2.    We helpen elkaar.

3.     We kunnen leren als we ons veilig en gewaardeerd voelen.

4.    We gaan goed om met de spullen en het materiaal, van ons allemaal.