Binnen ons onderwijs betrekken we leerlingen op het leren en maken we ze bewust van de leerdoelen. Het geleerde passen we zoveel mogelijk toe bij het thematisch werken en de zaakvakken. Binnen de wereldoriëntatie staat ook het ontdekkend leren centraal. Leerlingen doen verschillende ervaringen op, onder andere op het gebied van techniek en wetenschap, natuur, koken etc. Deze activiteiten vinden in de bovenbouw op vrijdagmiddag plaats. Ze ontdekken waar hun interesses liggen en waar ze plezier aan beleven. Het onderwijs op onze school bevat naast het aanleren van leerdoelen en leerlijnen binnen de basisvakken, ook onderdelen als: sport, kunst en cultuur, natuur, techniek, ICT en vele andere vaardigheden. Deze activiteiten hebben we structureel opgenomen in ons onderwijsaanbod. Nadat kinderen een ervaring hebben opgedaan en erover hebben geleerd, gaan ze hiermee aan de slag. Ze schrijven een verhaal, opstel, gedicht, maken een muurkrant of leerlingen maken iets creatiefs. Leerlingen ervaren of ze iets leuk vinden en/of goed kunnen. De leerkracht stimuleert leerlingen van de groep om zich bewust te zijn van dat wat ze leuk vinden of goed kunnen. Bekrachtigt dit positief, succeservaringen zijn van belang.

De ambitie binnen het werken met thema’s en het werken aan eigenaarschap op leren is, leerlingen meer te betrekken op hun eigen leerproces, waardoor zelfkennis, zelfwaardering en zelfvertrouwen groeit. Middels bewustwording van de te behalen doelen, wordt gewerkt aan eigenaarschap op leren. We willen kind gesprekken houden waarbij de leerling kan aangeven welke vaardigheden, kennis en houding de leerling beheerst en waar de leerling zich in wil ontwikkelen. De leerling kan werkjes bewaren van de eigen leerdoelen en/of resultaten, maar ook daar waar de leerling trots op is, wat hij/zij leuk vindt en dat wat hij/zij goed kan. We zijn voornemend om hiervoor met een Portfolio te gaan werken.

Het team van de Westhoek is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We gebruiken het stimuleren van eigenaarschap om kinderen bewust te maken van de leerdoelen, zodat ze weten wat ze leren en waarom.

Met Richting, Ruimte en Ruggensteun willen we leerlingen diverse ervaringen bieden op verschillende gebieden. Kinderen leren inzien waar hun plezier, interesse en kracht liggen. Kinderen kunnen aangeven waar ze trots op zijn en waar hun betrokkenheid juist wel of niet ligt. De betrokkenheid kan liggen op gebieden zoals sport, natuur, cultuur, kunst, ICT en andere vaardigheden.
Kind gesprekken zijn een onderdeel van de leerontwikkeling op school. De leerkracht spreekt met individuele leerlingen over hun interesses en talenten, maar zeker ook over het leren van het kind. Als school hebben we het doel om per leerling het maximale eruit te halen op leergebied. Wij betrekken kinderen bij leerlijnen en leerdoelen. We werken aan eigenaarschap. Middels het effectieve directe instructiemodel, modellen en dagelijkse proces en product evaluatie zorgt de leerkracht dat eigenaarschap van leerlingen op leerdoelen wordt vergroot. De leerkracht draagt zorg voor de groei van ieder kind op zijn of haar eigenaarschap. Eigenaarschap zorgt voor een grotere betrokkenheid op de leerhouding en voor een groeiende actieve en zelfstandige leerhouding van kinderen.

Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling van het leerproces. De huidige samenleving heeft mensen nodig die levenslang leren. Daarvoor is het van belang dat leerlingen op school leren om zelfstandig, doel- en taakgericht te werken. Daarnaast zijn digitale vaardigheden, mediawijsheid en gemotiveerd leren van belang, zodat leerlingen leren hoe leren werkt en hoe zij dit voor zichzelf het beste kunnen aanpakken.

Elke leerling vindt iets leuk en heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Af en toe geven leerlingen zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen plezier en talenten ervaren en die van anderen leren herkennen en benoemen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust zijn, dat in eerste instantie plezier van belang is en dat iedereen een talent heeft en dat elke ervaring van plezier en talent of kwaliteit van belang is, dat geldt voor iedere persoon. Tegelijkertijd kan niet iedereen overal even goed in zijn.

Aandacht voor het ervaren van wat je leuk vindt en wat jouw talent is, is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen of ontwikkelen in dat wat hij of zij leuk vindt. Het gaat daarbij om plezier en talent in de breedste zin van het woord: cognitief, sociaal, sportief, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te leren kennen en te ontplooien.
Op De Westhoek besteden we in de klas en op school aandacht aan talenten ervaren en zorgen we ervoor dat verborgen talenten van kinderen zichtbaar worden. Wij willen ieder kind zien!

 

Onze centrale schoolregels:

1.    Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.

2.    We helpen elkaar.

3.    We kunnen leren als we ons veilig en gewaardeerd voelen.

4.    We goed goed om met de spullen en het materiaal, van ons allemaal.